3-services

服務

地點:        沙頭角上禾坑
歷史建築: 法定古蹟
客戶: 古物古蹟辦事處
工作描述: 內外牆身粉飾
油漆系統: Keim Ecosil ME & Royalan System (www.kmpmarketinghk.com)
完工年份: 2014
地點:        沙頭角上禾坑
歷史建築: 法定古蹟
客戶: 古物古蹟辦事處
工作描述: 內外牆身粉飾
油漆系統: Keim Ecosil ME & Royalan System (www.kmpmarketinghk.com)
完工年份: 2014